परिचय स्मारिका 2017

firk dk uke
Lo- Jh xksiky yky
irk
742] cjdr uxj] Vksad QkVd] t;iqj&302015
lEidZ lw=
dn
5^10??
tUe frfFk
15 Aug 1986
f”k{kk
ch-,-] ih-th-Mh-lh-,]] vkbZ-Vh-vkbZ- ??Mhty??
O;olk;
izkbosV tkWc ??Mhty eSdsfud??
xks=
Loa;& xqeykMq
ekrk& ekyh
nknh& cSFksMh
ukuh&
lkeus u gks&